[Bài nghiên cứu] The Fourth Industrial Revolution: A Vietnamese Discourse

Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) xin giới thiệu bài nghiên cứu "The Fourth Industrial Revolution: A Vietnamese Discourse", tóm tắt cuộc thảo luận xoay quanh Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam; từ đó trình bày quan điểm về tương lai của những nhà làm chính sách, doanh nghiệp và của những người trí thức tại nước này. Bài nghiên cứu được xuất bản bởi Viện Friedrich Ebert Stiftung Vietnam, tháng 12 năm 2017. TS. Trương Minh Huy Vũ, Giám đốc Trung tâm SCIS, và anh Nguyễn Vũ Nhật Anh, NCV Trung tâm SCIS, là đồng tác giả của ấn phẩm này.