• Đội ngũ chuyên gia

       

                                                                 

        Chung Hoang Chuong, Prof.             Huynh Tam Sang, Ph.D. Candidate           Nguyen Vu Nhat Anh, M.A.                    

                      |Senior Researcher|                                   |Visiting Fellow|                                          |Visiting Fellow| 

   

   

                                                                 

                          Chou Vithoureakborndidh                     

                                |Visiting Fellow|