• Đội ngũ nghiên cứu

                                   

       Nguyen Thanh Hoang, Ph.D.                Nguyen Cao Hung                Doan Ngoc Anh Khoa, M.A.                       |Vice - Director|                               |Researcher|                           |Visiting Fellow|         

              

                                                 

                Chau Huy Ngoc             Huynh Tam Sang, Ph.D. Candidate        Pham Xuan Quynh Thu                    
                 |Researcher|                              |Visiting Fellow|                              |Secretary| 
                            
                        

                                  

        Nguyen Thanh Trung, Ph.D.           Luc Minh Tuan, M.A.                        Tran Thi Cam Van 
                    |Director|                            |Visiting Fellow|                                 |Assistant|