• Ma Ngọc Nhã Vy

    Ma Ngọc Nhã Vy hiện làm việc tại nhóm hành chính của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học  Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Nhã Vy đang là sinh viên năm III khoa Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Tp.HCM.

  • Lê Phương Cát Nhi

    Lê Phương Cát Nhi hiện làm việc tại nhóm hành chính của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Lê Phương Cát Nhi tốt nghiệp Cử nhân Quốc tế học tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2013, và đang là Học viên cao học của Khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh từ năm 2015. 


  • Bùi Thạch Hồng Hưng

    Bùi Thạch Hồng Hưng hiện làm việc tại nhóm hành chính của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Bùi Thạch Hồng Hưng tốt nghiệp Quan hệ Quốc tế  tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp.HCM năm 2015, và đang là Học viên cao học của Khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh từ tháng 9/2016.