• Tầm nhìn và Nhiệm vụ của SCIS

    Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế - Center for International Studies (SCIS) được thành lập theo quyết định số 232/QĐ-XHVN – TCCB về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM ngày 01 tháng 04 năm 2015.