• ThS. Lục Minh Tuấn

  ThS. Lục Minh Tuấn hiện là nghiên cứu viên và biên tập viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp.HCM. Minh Tuấn tốt nghiệp cử nhân tại Khoa Quan hệ quốc tế, Đại học KHXH&NV, Tp.HCM năm 2009, tốt nghiệp Thạc sĩ Quốc tế học theo chương trình liên kết giữa Đại học Quốc gia Tp.HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm 2012. 

   

 • Lê Phương Cát Nhi

  Lê Phương Cát Nhi hiện là nghiên cứu viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Lê Phương Cát Nhi tốt nghiệp Cử nhân Quốc tế học tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2013, và đang là Học viên cao học của Khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh từ năm 2015. 


 • Vũ Thành Công

  Vũ Thành Công hiện là nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp,HCM. Vũ Thành Công tốt nghiệp cử nhân ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Tp.HCM năm 2013 và đang là học viên cao học của Khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. HCM từ năm 2015.


 • Bùi Thạch Hồng Hưng

  Bùi Thạch Hồng Hưng hiện là thư ký của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Bùi Thạch Hồng Hưng tốt nghiệp Quan hệ Quốc tế  tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp.HCM năm 2015, và đang là Học viên cao học của Khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh từ tháng 9/2016.