• BAN GIÁM ĐỐC
  _____________________________________________________________

  • Trương Minh Huy Vũ >>


  NHÓM HÀNH CHÍNH
  _____________________________________________________________

  • Lê Phương Cát Nhi >>
  • Bùi Thạch Hồng Hưng >>
  • Ma Ngọc Nhã Vy >>

   


  NGHIÊN CỨU VIÊN
  _____________________________________________________________

  • Vũ Thành Công >>
  • Nguyễn Thế Phương >>
  • Nguyễn Vũ Nhật Anh >>
  • Phạm Ngọc Minh Trang >>
  • Võ Trần Trung Nhân >>
  • Châu Huy Ngọc >>


  NGHIÊN CỨU VIÊN CAO CẤP (KHÔNG THƯỜNG TRÚ)

  _____________________________________________________________

  • GS. Chung Hoàng Chương >>
  • TS. Lê Hồng Nhật >>
  • TS. Dương Danh Huy >>
  • TS. Nguyễn Văn Giáp >>
  • TS. Nguyễn Thị Hậu >> 
  • ThS. Nguyễn Hữu Thiện >>
  • GS. Hansjörg Herr >>


  NGHIÊN CỨU VIÊN CỘNG TÁC

  _____________________________________________________________

  • Đỗ Văn Thiện >> 
  • Ngô Di Lân >>
  • Yassin Bendjebbour >>
  • Nguyễn Chí Hiếu >>

  THỰC TẬP SINH
  _____________________________________________________________

  • Chu Minh Phương >>
  • Đào Thị Minh Tuyền >>   _____________________________________________________________

  La Thị Bình An >>