• BAN GIÁM ĐỐC
  _____________________________________________________________

  • Trương Minh Huy Vũ >>
  • Trần Thanh Huyền >>

  NGHIÊN CỨU VIÊN
  _____________________________________________________________

  • Lê Phương Cát Nhi  >>
  • Vũ Thành Công >>
  • Bùi Thạch Hồng Hưng (thư ký) >>
  • Nguyễn Thế Phương >>
  • Nguyễn Vũ Nhật Anh >>


  NGHIÊN CỨU VIÊN CAO CẤP (KHÔNG THƯỜNG TRÚ)

  _____________________________________________________________

  • GS. Chung Hoàng Chương >>
  • TS. Lê Hồng Nhật >>
  • TS. Dương Danh Huy >>
  • TS. Nguyễn Văn Giáp >>
  • TS. Nguyễn Thị Hậu >>


  NGHIÊN CỨU VIÊN CỘNG TÁC

  _____________________________________________________________

  • Đỗ Văn Thiện >> 
  • Ngô Di Lân >>
  • Đỗ Việt Cường >>
  • Jeremy Lagelee >>
  • Yassin Bendjebbour >>
  • Nguyễn Chí Hiếu >>

  THỰC TẬP SINH
  _____________________________________________________________

  • Ma Ngọc Nhã Vy >>

  TỪNG LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM

  _____________________________________________________________

  • Lục Minh Tuấn  >> 
  • Bùi Trang Nhung >> 
  • Nguyễn Hồng Lam >>
  • La Thị Bình An >>
  • Phạm Trầm Khánh Vy >>

  _____________________________________________________________

  La Thị Bình An >>