• Đội ngũ nghiên cứu

                                   

                             Nguyen Thanh Hoang, Ph.D.                Nguyen Cao Hung              Doan Ngoc Anh Khoa, M.A., Ph.D. Candidate          

                        Email: h.t.nguyen.tue@gmail.com

                                     |Vice - Director|                               |Secretary|                           |Visiting Fellow|         

              

                                                                       

                                 Chau Huy Ngoc                   Huynh Tam Sang, Ph.D.                             
               |Researcher|                          |Visiting Fellow|                
                            
                        

                                  

               Nguyen Thanh Trung, Ph.D.              Luc Minh Tuan, M.A.                          

    Email: trungnt@hcmussh.edu.vn                                                        

                   |Director|                       |Website Administrator|