• Đội ngũ chuyên gia

       

                                                                 

        Chung Hoang Chuong, Prof.                  Huynh Tam Sang, Ph.D.                     Nguyen Vu Nhat Anh, M.A.                    

                      |Senior Researcher|                                   |Visiting Fellow|                                          |Visiting Fellow| 

   

   

                         

         Chou Vithoureakborndidh         Nguyen Cao Viet Hung              Quan Thu Huyen                   Nguyen Van Son

                  |Visiting Fellow|                          |Visiting Fellow|                    |Visiting Fellow|                  |Visiting Fellow|