• Báo cáo thường niên 2015 - 2016

    Được thành lập vào ngày 01 tháng 04 năm 2015, SCIS hướng tới mục tiêu trở thành cơ quan nghiên cứu về các vấn đề quốc tế và chính sách đối ngoại hàng đầu của khu vực phía Nam. Mục tiêu này được hiện thực hóa trong năm vừa qua bằng sự hiện diện của SCIS cả trong các hoạt động khoa học, lẫn các hoạt động thảo luận chính sách, hay thúc đẩy truyền bá thông tin đến xã hội và cộng đồng. 

  • Tầm nhìn và Nhiệm vụ của SCIS

    Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế - Center for International Studies (SCIS) được thành lập theo quyết định số 232/QĐ-XHVN – TCCB về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM ngày 01 tháng 04 năm 2015.