• Đội ngũ nghiên cứu

   

                                                    

                 Nguyen Thanh Hoang, Ph.D.              Nguyen Cao Hung, B.A.                 Ha Ngoc Phuoc, M.A.              

       Email: hoangnguyenfir@hcmussh.edu.vn

                        |Vice - Director|                              |Visiting Fellow|                            |Researcher|   

   


     
               

                             

      Nguyen The Phuong, M.A.  Nguyen Thanh Phuong, M.A.  Nguyen Tuan Nghia, M.A.      Pham Ngoc Long (Bill), M.A.

             |Researcher|                            |Secretary|                       |Vice - Director|                   |Visiting Fellow|                                                                                                                 

                                                  

                              

  Tran Thanh Tuan, M.A.           Nguyen Thanh Trung, Ph.D.       Le Ngoc Khanh Ngan, M.A.     Huynh Thi Thanh Van, B.A.

                                            Email: trungnt@hcmussh.edu.vn                         

                   |Researcher|                                |Director|                           |Researcher|                   |Junior Research Fellow|